Internprising

KPMG inviterer til seminar om internprising i våre nye og moderne lokaler i Forusparken.

Vi vil i første del gjennomgå de viktigste oppdateringene knyttet til internprisingsdokumentasjon, herunder Master File og Local File. Vi vil fremheve de viktigste analysene som må være på plass i internprisingsdokumentasjonen. Vår erfaring viser at dokumentasjon har en tendens til å inneholde en del momenter med beskjeden betydning for prisen, mens aspekter som er avgjørende ikke alltid er tilstrekkelig belyst.  

I andre del vil vi særlig fokusere på konserninterne tjenester og oppdateringer fra OECD på dette området. Vi vil særlig belyse skillet mellom "lavrisikotjenester" og andre typer tjenester i tråd med oppdaterte retningslinjer. Vi går gjennom praktiske eksempler på hvordan tjenester kan prises og dokumenteres.
   

PROGRAM  

 Repetisjon av sentrale elementer i TP-analysen
-          Innledning
              - Internprisingsdokumentasjonen i et nøtteskall (MF og LF)
-          Sammenligningsanalysen  
              - Identifisere de økonomisk betydningsfulle forholdene ved transaksjonen

              - Risikofordeling: Kompetanse og økonomisk bæreevne    
              - Valg av prismetode og testet part
-          Sammenligningsanalysen:
              - Benchmarkstudier: Hvorfor er selskapene vurdert som sammenlignbare?
              - Sammenlignbart ikke det samme som identisk. Hvorfor et selskap kan være sammenlignbart selv om det leverer andre tjenester og tilhører annen industri.
              - Justering for forskjeller  

Konserninterne tjenester
-          Begrepsavklaring. Hvilke konserninterne leveranser er "tjeneste" og hvilke andre transaksjonskategorier benyttes
             - Skillet mellom rutinetjenester og andre tjenester
-          Forenklet metode for prising av rutinetjenester
             - Kostnadsbase
             - Direkte vs indirekte fordeling  
             - Fordelingsnøkle r
             - Avgrensning mot aksjonærkostnader, duplisering og indirekte fordeler
             - Bruk av "true up"
-          Dokumentasjonskrav
-          Konserninterne avtaler

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30.

Deltakeravgift
Gratis

Kontaktperson: elin.boge@kpmg.no