Bokettersyn - hvordan være best mulig forberedt?

Skatt og avgift
Alle bedrifter risikerer bokettersyn fra Skatteetaten. Hva er kontrollørene interesserte i å sjekke, hvordan forbereder du deg og hva er bedriftens plikter og rettigheter? KPMG Law bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret, og med etterfølgende tvisteløsning i skatteklagenemnda og ved domstolene.
 

Vi inviterer til gratis frokostseminar der blant annet disse temaene vil bli belyst:

 • Hvem i bedriften bør involveres i forberedelsene før bokettersynet?
 • Hvilke forberedelser bør gjøres før kontrollen starter og hva skal være bedriftens strategi?
 • I hvilken utstrekning bør skattekontorets ønsker om fremleggelse av skriftlige dokumenter imøtekommes?
 • I hvilken utstrekning bør skattekontoret gis adgang til gjennomgang av bedriftens elektroniske arkiv?
 • Hvem i bedriften bør kunne uttale seg til skattekontorets kontrollører?
 • Hvordan bør bedriften imøtegå et varsel om endring av ligningen?
 • I hvilken grad kan bedriften fremlegge nye dokumenter/påberope seg nye faktiske opplysninger?
 • Hvilke muligheter foreligger dersom skattekontoret foretar endring av ligningen?
 • Hva er viktig ved utarbeidelsen av en klage på endringsligning?
 • Hvilke frister gjelder for å påklage skattekontorets vedtak om endringsligning?
 • Hvor lenge kan en klagesak vare?
 • Bør bedriften gå til søksmål dersom den ikke når frem i klagerunden?
 • Hva må og bør en stevning inneholde?
 • Hva skjer i retten?
Foredragsholdere

Thor Leegaard, partner og advokat, KPMG Law Advokatfirma
Thor er spesialisert på norsk og internasjonal selskapsskatterett, og har også betydelig praktisk erfaring med anvendelsen av EØS-avtalen på norsk skatterett. Han har omfattende erfaring knyttet til oppkjøp og restrukturering, strukturering av internasjonale konsern og til skattemessige forhold knyttet til verdipapirinvesteringer. Thor har bred erfaring med bokettersyn, klagesaker og rettssaker og har også prosedert for EFTA-domstolen.

Anders H. Liland, partner og advokat, KPMG Law Advokatfirma
Anders arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og M&A. Hans erfaring omfatter rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter, fusjoner og fisjoner, organisering av virksomhet samt løpende bistand knyttet til skatt- og selskapsrett. Anders har bred erfaring med håndtering av skattesaker ovenfor skattekontorene, klagesaker og rettssaker. Anders har bl.a. prosedert den såkalte "Trinc & Trag-saken" for Høyesterett.  

Målgruppe

Skatte-, økonomi- og regnskapsansvarlige.  

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Videooverføring
Send en e-post til kurs@kpmg.no dersom du ønsker å delta via video.