Praktisk merverdiavgift - viderefakturering, utlegg og kostnadsdeling, Tromsø

Mange virksomheter anskaffer varer og tjenester som enten skal brukes i fellesskap med, deles eller viderefaktureres andre virksomheter i eller utenfor konsern. 

På kurset vil vi gå gjennom regelverket for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering, vi vil også gi råd om hvordan man kan optimalisere merverdiavgift ved å organisere seg på en best mulig måte.

Advokatfullmektig Harald Olsvik i KPMG Law vil gå gjennom avgiftsmessige utfordringer ved fordeling av kostnader mellom virksomheter. 

Agenda

Foredragsholder Olsvik jobber som advokatfullmektig ved KPMG Law i Tromsø og bistår kunder med avgiftsrådgivning. 

Regelverkene for merverdiavgift, toll, særavgifter og er svært komplekse, og optimal strategi kan gi store økonomiske besparelser. Hvordan en virksomhet er organisert kan ha betydning for hvilke avgiftsutfordringer den står overfor. Utviklingen viser også at indirekte skatter har blitt stadig viktigere for virksomheter. Skattemyndighetene har også et stadig økende fokus på indirekte skatter som inntektskilde. 

Hovedproblemstillingene som vil bli behandlet på kurset er de forskjellige mulighetene til å fordelene kostnader mellom virksomheter, med fokus på den avgiftsmessige håndteringen. 

Kurset vil ta for seg grensedragningene mellom viderefakturering, utlegg og kostnadsdeling – med de avgiftsmessige konsekvensene dette har for virksomhetenes fradragsrett og avgiftsplikt. Vi vil også ta for oss reglene om fellesregistrering for merverdiavgift for selskaper i konsern og hvordan dette kan brukes for å optimalisere merverdiavgift.

Olsvik er tilgjengelig i kurslokalet for spørsmål og drøftelser i etterkant av kurset. Han kan kontaktes på tlf. 95 70 17 73 dersom det er spørsmål om kursets faglige innhold i forkant av kurset.

Målgruppe
Alle som har befatning med merverdiavgift enten de er daglig leder, økonomisjef, eller regnskapsfører vil få nyttige tips i dette kurset. Kurset passer særlig for virksomheter som anskaffer varer og tjenester i fellesskap med andre i eller utenfor konsern, eller på vegne av andre. 

Spørsmål?
Kontakt grete.farstad@kpmg.no