EU-lovgivningen på finansområdet – prosesser og status i Norge

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle interne og eksterne arrangementer frem til påske. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt verken interne eller eksterne kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG på hovedkontoret i Oslo, på våre avdelingskontorer eller på andre eksterne lokasjoner.  

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.  

Seminaret blir utsatt og vi kommer tilbake til dere når ny dato er fastsatt.
________________

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å gjennomføre store deler av EU-retten i norsk rett og til å håndheve reglene på samme måte som EU-statene. Vedtakelse av lovgivning i EU og den videre gjennomføringen i norsk rett er ofte tidkrevende prosesser.  

På seminaret skal vi se på prosessen for vedtakelse av lovgivning i EU og gjennomføring av disse i norsk rett, herunder beslutningsorganer, de ulike typer lovgivning som benyttes og forholdet mellom dem. Vi vil også ta for oss pågående gjennomføringsprosesser og regulatoriske nyheter i Norge.  
 

Agenda
08:00  Frokost og registrering
08:30  Nasjonal gjennomføring av EU/EØS-retten: Hvordan foregår regelverksprosessen når EU/EØS rett blir gjennomført i norsk rett
09:00  Pause
09:15  Pågående gjennomføringsprosesser og regulatoriske nyheter
09:45  Avsluttende betraktninger/spørsmål
10:00  Avslutning

Målgruppe
Sentrale funksjoner og ansatte i complianceavdelingen i foretak underlagt finansregulatorisk regelverk, herunder banker, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, betalingsforetak.

Foredragsholdere
Gry Evensen Skallerud
Advokat, Compliance Financial Services, KPMG AS / KPMG Law Advokatfirma AS
Gry leder enheten for Compliance Financial Services i KPMG. Hun har arbeidet i Finanstilsynet  fra 2008 til 2020, først som spesialrådgiver innen børs- og verdipapirrett og sist som seksjonssjef for Seksjon for verdipapirforetak i Avdeling for markedstilsyn. Gry var medlem og sekretær i Verdipapirlovutvalget. Hun er utdannet Cand.jur fra Universitetet i Bergen og har advokatbevilling fra 2007.  

Karoline Mero

Senior Associate, Compliance Financial Services, KPMG AS 
Karoline har jobbet med regelverksetterlevelse siden 2013, først i Markedsavdelingen i Finanstilsynet, så med gapsanalyse, attestering og internrevisjon i KPMG. Hun har særlig kompetanse innen områdene internrevisjon, risikostyring og internkontroll, krav til noterte foretak, forbrukerbeskyttelse, godtgjørelse, EØS-prospekter, kompetansekrav for ansatte, samt ansattes personlige transaksjoner og håndtering av innsideinformasjon. Karoline har en MSc i Economics fra City University i London.      

Caroline Wold Knudsen

Advokatfullmektig, Compliance Financial Services, KPMG AS / KPMG Law Advokatfirma AS
Caroline har bred erfaring fra finansregulatorisk rådgivning, herunder tolkning av regelverk, implementering av nye regulatoriske krav, utarbeidelse av rutiner og governancestruktur. Hun har operativ erfaring innen compliance og har vært utleid som Compliance Officer i foretak under tilsyn. Hun har videre jobbet tett med rapporteringspliktige under  hvitvaskingsregelverket, samt med gjenopprettingsplaner for banker. Caroline er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.