Internprising og finansielle transaksjoner – Er du forberedt?

I februar vedtok OECD nye retningslinjer for prising av finansielle transaksjoner. KPMG vil i dette webinaret gjennomgå hovedtrekkene i de oppdaterte retningslinjene. 
 
De nye retningslinjene omtaler blant annet hvordan armlengdeprinsippet skal anvendes for
- konserninterne låneforhold; 
- garantistillelser og 
- forsikring gjennom konsernkontrollerte forsikringsselskaper (captive insurance companies).
 
Andre forhold som behandles er hva som skal til for at det foreligger et konserninternt lån for skatteformål; prising av langsiktige lån, konsernkontoordninger og kurssikring (hedging) samt risikofri og risikojustert avkastning. 
 
Finansielle transaksjoner er et fokusområde for norske og utenlandske skattemyndigheter. Vi har særlig sett et økt fokus på prising av konsernkontoordninger. Stadig flere land implementerer også rentebegrensningsregler slik at risikoen for dobbeltbeskatning av norskbaserte multinasjonale konsern øker. Videre får COVID-19 store økonomiske konsekvenser for Norge og resten av verden. Det er naturlig at norske og utenlandske myndigheter vil ha økt fokus på beskyttelse av skattefundamentet og at vi vil se flere kontroller i tiden fremover. 
 
Hva bør virksomheter være oppmerksomme på i dette landskapet som er i stadig endring? Hvordan påvirkes din virksomhet? 
 
Vi ønsker deg velkommen til webinar!


Foredragsholdere:
Svein G. Andresen, Advokat/partner - KPMG Law Advokatfirma AS
Lene Lodde, Advokat/Senior Manager - KPMG Law Advokatfirma AS
Erik Oluf Spjuth, Advokat/Manager - KPMG Law Advokatfirma AS